Algemene Voorwaarden & Privacy verklaring 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon  die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten

van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer

Simply Nails

Prins Hendrikstraat 25, 4332VR, Middelburg;

Tel. 0031 616029047

E-mailadres: info@simplynails.nl 

BTW-identificatienummer: NL001557976B27

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.ARTIKEL 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

− de prijs inclusief belastingen;

− de eventuele kosten van aflevering;

− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.ARTIKEL 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van diensten:

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.ARTIKEL 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid

aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De garantietermijn bedraagt 12 maanden vanaf aankoopdatum.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.ARTIKEL 12 – Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.ARTIKEL 13 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.ARTIKEL 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 17 – Inzage en correctie van gegevens en privacy 

1. De gegevens van de consument worden opgeslagen in verschillende gegevensbestanden. De consument kan op eenvoudig verzoek inzage krijgen in de opgeslagen gegevens en verzoeken om een correctie van de gegevens.

2. De persoonlijke gegevens van de consument worden opgeslagen met behulp van actuele beveiligingstechnieken om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

ARTIKEL 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden 

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.Diploma

De opleidingen worden afgesloten met een door ons merk erkend diploma of met een certificaat.

Opleidingsduur en opleidingskosten

De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van Simply Nails. De opleidingskosten bestaan uit lesgelden, kosten voor het lespakket zijn afzonderlijk. De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal lesuren. Naast lesgelden zijn mogelijk examengelden en overige kosten (zoals materiaal en boeken) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding aangegeven en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van Simply Nails.

Examens

Het lesgeld is inclusief examengelden. De examens behorende bij opleidingen van Simply Nails worden afgenomen door een externe ingehuurde examinator. Bij een herexamen worden er extra kosten berekend die vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Aanmelding

Aanmelding voor een opleiding door middel het aanmeldingsformulier betekent het aangeven van serieuze interesse voor het volgen van een opleiding van Simply Nails. Bij ontvangst van een aanmelding of inschrijving voor informatiegesprek of voorlichting wordt contact opgenomen voor nadere informatie. Een aanmelding voor open dag/avond of voorlichting is vrijblijvend. Een inschrijving voor een opleiding leidt tot een overeenkomst waaraan de algemene voorwaarden opleidingen onderhevig zijn.

Inschrijving voor een opleiding

Inschrijving voor een opleiding kan d.m.v. een papieren inschrijfformulier of door acceptatie van een door ons uitgebrachte offerte. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier verbindt u zich om de aangekruiste opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. U heeft voor deze overeenkomst een bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via email of aangetekende brief. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten verschuldigd blijft.

Uw inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier (volledig ingevuld en ondertekend) door ons is ontvangen en het inschrijfgeld à € xx,– (nader overeengekomen) bij ons op de rekening NL13ABNA0823548368 tnv I.L.C Polderman, Simply Nails Middelburg staat o.v.v. uw voor- en achternaam, aanvangsdatum en soort opleiding. Dit bedrag wordt vervolgens in mindering gebracht op de totaal factuur voor uw opleiding. Bij annulering vervalt het inschrijfgeld.

Cursustijden

De nagelopleidingen beginnen normaliter om 19:00 uur. En de afsluiting is rond 22:00 uur. Afwijkingen in deze gezette tijden staan vermeld op de website van Simply Nails, of zijn in samenspraak met cursist gemaakt.

Vrijstellingen

De cursist kan een gemotiveerd verzoek om vrijstelling indienen, ter beoordeling aan Simply Nails. Op basis van een verleende vrijstelling zullen we per cursist een herzien voorstel voor opleidingskosten doen.

Betaling

Op basis van een getekende offerte of inschrijving ontvangt de cursist of opdrachtgever een factuur. Deze factuur zal uiterlijk 2 weken voor de start van de opleiding moeten worden voldaan. Bij gespreide betaling, alleen van toepassing bij basis opleidingen nagelstyliste, dient het lespakket, de 1e lesdag uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn per bank/kas. Bij te late betaling, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen. Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.

Facturen van Simply Nails dienen binnen 2 dagen na ontvangst te worden voldaan.

Annuleringsregeling

Annulering van de opleiding kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan Simply Nails, Prins Hendrikstraat 25, 4332VR, Middelburg. Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is 10% van het lesgeld aan Simply Nails verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 20% van het lesgeld aan Simply Nails verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 50% van het lesgeld aan Simply Nails verschuldigd. Bij beëindiging door de cursist na aanvang van de opleiding zijn alle opleidingskosten verschuldigd. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen tot 4 dagdelen. Inschrijving voor opleidingen tot 4 dagdelen kunnen niet worden geannuleerd het hele bedrag blijft verschuldigd. Bij annulering vervalt altijd het inschrijfgeld.

Afmelding

Indien u verhinderd bent om deel te nemen aan een opleidingsdag, dient u dit uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de opleidingsdag aan te geven.

Indien u verhinderd bent of niet aanwezig bent tijdens één van de opleidingsdagen of u meldt zich te laat af, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van het lesgeld in rekening te brengen à € 99,00 per lesdag en/of u kunt geen aanspraak maken op restitutie. U dient zich, indien van toepassing, opnieuw in te schrijven voor deze opleidingsdag en het bijbehorende lesgeld voor deze dag opnieuw te betalen.

Cursusplanning en overmacht

Simply Nails behoudt zich het recht voor om bij over- of onder inschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoud Simply Nails zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Simply Nails is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onder inschrijving.

Boeken en lesmateriaal

Simply Nails verstrekt boeken en lesmateriaal aan cursisten na ontvangst van betreffend bedrag. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van Simply Nails geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Prijzen

Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen. Wij behouden ons het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen.

Aansprakelijkheid

Simply Nails is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Het gebruik van nagelstyling producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct met het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen. Simply Nails aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

Advies

Het dragen van een mondkapje, nitril handschoenen evenals gebruik van een afzuigsysteem wordt geadviseerd tijdens het werken als nagelstyliste. Gebruiksaanwijzingen en waarschuwing op nagelproducten goed lezen. Producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven.

Handelsnaam en Inschrijving 

Simply Nails staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66023734

Klachten

Klachten kunnen te allen tijde schriftelijk worden gericht aan Simply Nails, t.a.v. Iris den Engelsman, Prins Hendrikstraat 25, 4332 VR Middelburg .

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacy verklaring van Simply Nails. Veiligheid en privacy staan bij ons hoog in het vaandel. Om uw privacy te waarborgen, handelt Simply Nails altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Simply Nails is verdeler van diverse kwalitatief hoogwaardige merken nagelproducten. In de webshop kunt u terecht voor acryl en gel, maar ook voor aanverwante producten zoals verzorgingsproducten en nail art artikelen.

Beveiliging

Simply Nails draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Uitsluitend die personen die hiertoe door Simply Nails zijn aangewezen, binnen het kader van de aan hen opgedragen taken, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons)gegevens

Als u producten bij ons koopt en/of u aanmeldt voor de diensten van Simply Nails hebben wij bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de gewenste relatie met Simply Nails, worden de volgende (persoons)gegevens verzameld en verwerkt:

 

Voor- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres en website

Bedrijfsnaam

Btw-nummer

BankgegevensDoeleinden

Simply Nails verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we schriftelijk uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een goed beveiligde server van Simply Nails. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijn

Simply Nails bewaart persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de samenwerking tussen partijen.

Database

In de AVG mag een database alleen gegevens bevatten die absoluut noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de database is opgezet. Simply Nails werkt met een database met de gegevens van relaties, klanten en potentiële klanten. Al onze doelgroepen kunnen de eigen gegevens te allen tijde inzien en indien nodig wijzigen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via: info@simplynails.nl.

Leveranciers

Om onze werkzaamheden zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, werken we samen met leveranciers. Simply Nails verstrekt nooit meer dan strikt noodzakelijke gegevens voor het kunnen uitoefenen van haar taak. Het uitvoeren van deze taken gebeurt altijd in opdracht van onze klanten.

Cookies

Op de website van Simply Nails wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger.

Documenten en bestanden

Voor het delen van grotere bestanden met onze klanten maakt Simply Nails gebruik van de services van WeTransfer en/of Dropbox. Als u niet wilt dat we uw bestanden via deze diensten met betrokkenen delen, dan kunt u dat aangeven via: info@simplynails.nl.

Kennisneming van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens te allen tijde inzien en indien nodig wijzigen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via: info@simplynails.nl. Voor specifieke vragen over onze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen via: info@simplynails.nl.

Disclaimer

De inhoud van deze website en andere uitingen van Simply Nails op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Simply Nails wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

Simply Nails behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

CONTACT

 Prins Hendrikstraat 25 4333 VR Middelburg 

 Telefoon: +31 616029047

 mail: info@simplynails.nl